PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE DO MŠ MIŠKOVECKÁ 20 V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že pri prijímaní detí bude postupovať v zmysle zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole a v zmysle usmernenia zriaďovateľa k prijímaniu žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ.

Oznam zverejní obvyklým spôsobom a v stanovenom termíne.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a podľa školského zákona do 31.augusta:
  • dovŕši päť rokov veku, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 1 školského zákona,
  • dovŕši päť rokov veku a povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania, t. j. dieťa podľa § 28b ods. 2 školského zákona,
  • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 3 školského zákona bez ohľadu na to, či plnilo povinné predprimárne vzdelávanie formou individuálneho vzdelávania – toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
  • nedovŕši päť rokov veku, ale jeho zákonný zástupca k žiadosti o vedenie dieťaťa ako dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast, t. j. deti podľa § 28a ods. 5 školského zákona,
  • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa, t. j. dieťa podľa § 28a ods. 6 školského zákona.
 2. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
 3. Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy (odplienkované deti). Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
 4. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
 5. Na zápis je potrebné predložiť kompletne vyplnenú a podpísanú „Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do MŠ“ spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak bude žiadosť neúplná, nebude akceptovaná.
 6. Požiadavkou na dieťa je, aby nenosilo plienku a malo osvojené základné sebaobslužné návyky.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice

Určenie spádových materských škôl (Nariadenie o spádových materských školách v zriaď. pôsobnosti mesta Košice a o mieste a termíne podávania žiadostí pre prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok)

SPÔSOB PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ A PODMIENKY ZÁPISU

 1. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktorú podáva riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 2. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia môže materskej škole doručiť:
  • osobne podľa rozpisu "Miesto a termín zápisu" (riaditeľňa MŠ, poštová schránka);
  • prostredníctvom elektronického podania – elektronickou formou zaslaním na e-mail: zapis @ msmiskovecka.sk, podľa pokynov na webe školy www.msmiskovecka.sk.
 3. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj svoju žiadosť.
 4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 5. Ak ide o dieťa vyžadujúce diétny stravovací systém na tieto druhy diéty: šetriaca, bezgluténová (bezlepková) predloží zákonný zástupca písomné posúdenie odborného lekára preukazujúce potrebu a nutnosť poskytovania diétneho stravovania pre dieťa.

Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa - spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

MIESTO A TERMÍN ZÁPISU

Materská škola Miškovecká 20, Košice

 • Pondelok (02.05.2022): 08:00 - 16:00
 • Utorok (03.05.2022): 08:00 - 13:00
 • Streda (04.05.2022): 07:00 - 11:30