Z NAŠEJ KUCHYNE

Naša materská škola disponuje vlastnou kuchyňou s kvalifikovaným personálom. Pri zdravotných indikáciách poskytujeme diétne stravovanie - šetriaca a bezgluténová (bezlepková) diéta.

Mária Lániková - vedúca kuchyne MŠ

 

 

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

Príspevok v sume 1,45 € / 1 deň na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.

Spôsob úhrady: internet bankingom, bankovým prevodom, poštovou poukážkou do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.. Prosím, aby ste platbu nerealizovali vkladom cez pokladňu v banke, nakoľko nám banka za Váš vklad stiahne poplatok 0,50 €.

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR je od 01.08.2021 ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v poslednom ročníku MŠ.

Dotácia na stravu v sume 1,30 € za každý deň bude poskytnutá dieťaťu, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností v materskej škole a odobralo stravu.

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a),b),c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť:

  1. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ a v MŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM = životné minimum“). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR.
  3. na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „deti bez nároku na zvýšený daňový bonus“); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ.

Rodičia deti z rodín v ŽM sú povinný predložiť „Formulár na posúdenie príjmu“ vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74“.

IBAN: SK23 5600 0000 0004 4248 8066
VS: pridelený každému dieťaťu
Poznámka: Meno Priezvisko dieťaťa
Poplatok: podľa výpisu zo ŠJ

 

ODHLÁSENIE STRAVOVANIA

V prípade, že Vaše dieťa ráno nenastúpi do materskej školy je automaticky odhlásené zo stravovania. Absenciu, prosím, nahláste pani učiteľke, prípadne pani riaditeľke.

 

PREHĽAD STRAVNÉHO NA DIEŤA

Prihlásenie
1. Navštívte webové stránky: www.eskoly.sk
2. Pre vstup bez prihlásenia zadajte: obec: Košice / zariadenie: Miškovecká 20 ŠJ pri MŠ
3. Zobrazí sa Vám jedálny lístok, kde v pravom hornom rohu zadáte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste obdržali v MŠ. Ak ich nemáte, kontaktujte vedúcu školskej jedálne.
4. Po prihlásení sa v spodnej časti zobrazia údaje Vášho dieťaťa, napr. mesiac / zaplatené, konečný stav...
5. Pokiaľ je zobrazený štvorček nezašrtnutý - dieťa stravu nemalo / zašrtnutý - dieťa stravu malo.

 

ZOZNAM ALERGÉNOV

Zoznam alergénov
1. Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridne odrody)
2. Kôrovce a výrobky z nich
3. Vajcia a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich
5. Arašidy a výrobky z nich
6. Sójové zrná a výrobky z nich
7. Mlieko a výrobky z neho
8. Orechy a výrobky z nich*
9. Zeler a výrobky z neho
10. Horčica a výrobky z nej
11. Sezamové semená a výrobky z nich
12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l
13. Vlčí bob a výrobky z neho
14. Mäkkýše a výrobky z nich
* mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy

 

KONTAKTY

IBAN: SK23 5600 0000 0004 4248 8066
Tel. kontakt: +421 907 900 187
Tel. kontakt: +42155 646 11 88
E-mail: sjmiskovecka @ centrum.sk