ŠKOLNÉ (POBYT DIEŤAŤA V MŠ)

Príspevok (Všeobecne záväzné nariadenie č. 103/2021: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice) sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Spôsob úhrady: internet bankingom, bankovým prevodom, poštovou poukážkou. Prosím, aby ste platbu nerealizovali vkladom cez pokladňu v banke, nakoľko nám banka za Váš vklad stiahne poplatok 0,50 €.

IBAN: SK97 5600 0000 0004 4248 2078
VS: mesiac + rok + trieda (napr. 11202202)
Poznámka: Meno Priezvisko dieťaťa
Poplatok za 1 dieťa od 2 rokov: 20 € s DPH

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

Príspevok v sume 1,45 € / 1 deň na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.

Spôsob úhrady: internet bankingom, bankovým prevodom, poštovou poukážkou do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.. Prosím, aby ste platbu nerealizovali vkladom cez pokladňu v banke, nakoľko nám banka za Váš vklad stiahne poplatok 0,50 €.

V zmysle Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR je od 01.08.2021 ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v poslednom ročníku MŠ.

Dotácia na stravu v sume 1,30 € za každý deň bude poskytnutá dieťaťu, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností v materskej škole a odobralo stravu.

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. a),b),c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť:

  1. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ a v MŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  2. na dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM = životné minimum“). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR.
  3. na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „deti bez nároku na zvýšený daňový bonus“); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:

  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus;
  • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);

Upozorňujeme, aby rodičia tejto kategórie detí (od 6 do 15 rokov), ktorí majú nárok na uplatnenie si zvýšeného daňového bonusu uprednostnili uplatnenie si tohto daňového bonusu, nakoľko ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách zanikne im nárok na akýkoľvek daňový bonus úplne.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ.

Rodičia deti z rodín v ŽM sú povinný predložiť „Formulár na posúdenie príjmu“ vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74“.

IBAN: SK23 5600 0000 0004 4248 8066
VS: pridelený každému dieťaťu
Poznámka: Meno Priezvisko dieťaťa
Poplatok: podľa výpisu zo ŠJ

PRÍSPEVOK PRE RZPMŠ

Odsúhlasený príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca (obdobia). Prosím, aby ste do kolónky variabilný symbol písali symbol, ktorý bol pridelený každému dieťaťu iný (podľa triedy do ktorej chodí). Platbu, prosím, realizujte za obdobie 2 mesiacov naraz (16 € s DPH).

Spôsob úhrady: internet bankingom, bankovým prevodom, poštovou poukážkou. Prosím, aby ste platbu nerealizovali vkladom cez pokladňu v banke, nakoľko nám banka za Váš vklad stiahne poplatok 0,50 €.

IBAN: SK42 0200 0000 0016 7934 8357
VS: pridelený každému dieťaťu
Príspevok: 8 € s DPH / mesiac
Platba: 16 € s DPH / obdobie