PoplatkyPozastavenie poplatkov v MŠ - COVID-19

Pozastavenie poplatkov v MŠ - COVID-19 (03.04.2020)

Príspevok rodičov na činnosť MŠ (Školné – Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice) a CVČ:

mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať:

  • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
  • príspevok na činnosť centra voľného času – krúžková činnosť

Preto žiadame rodičov, aby prerušili trvalé príkazy na platby od apríla. Ďakujeme.

Rodičom, ktorí uhradili poplatky do konca júna, budú peniaze vrátené (za obdobie uzatvorenia MŠ).
Školné (pobyt dieťaťa v MŠ)

Príspevok (Všeobecne záväzné nariadenie č. 103: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice) sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Spôsob úhrady:
internet bankingom, bankovým prevodom, poštovou poukážkou. Prosím, aby ste platbu nerealizovali vkladom cez pokladňu v banke, nakoľko nám banka za Váš vklad stiahne poplatok 0,50 €.


IBAN:
SK97 5600 0000 0004 4248 2078

VS: mesiac + rok + trieda (napr. 05202102)

Poplatok za 1 dieťa: 20 € s DPH


Príspevok na stravovanie

Príspevok (Všeobecne záväzné nariadenie č. 103: O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice) sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Prosím, aby ste do kolónky variabilný symbol písali symbol, ktorý bol pridelený každému dieťaťu iný (podľa triedy, do ktorej chodí).

Spôsob úhrady:
internet bankingom, bankovým prevodom, poštovou poukážkou. Prosím, aby ste platbu nerealizovali vkladom cez pokladňu v banke, nakoľko nám banka za Váš vklad stiahne poplatok 0,50 €.


IBAN:
SK23 5600 0000 0004 4248 8066

VS: pridelený každému dieťaťu

Desiata: 0,28 € s DPH

Obed: 0,68 € s DPH

Olovrant: 0,23 € s DPH


Spolu: 1,19 € s DPH


Príspevok pre RZpMŠ

Odsúhlasený príspevok sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca (obdobia). Prosím, aby ste do kolónky variabilný symbol písali symbol, ktorý bol pridelený každému dieťaťu iný (podľa triedy do ktorej chodí). Platbu, prosím, realizujte za obdobie 2 mesiacov naraz (14 € s DPH).

Spôsob úhrady:
internet bankingom, bankovým prevodom, poštovou poukážkou. Prosím, aby ste platbu nerealizovali vkladom cez pokladňu v banke, nakoľko nám banka za Váš vklad stiahne poplatok 0,50 €.


IBAN:
SK42 0200 0000 0016 7934 8357

VS: pridelený každému dieťaťu

Príspevok: 7 € s DPH / mesiac


Platba: 14 € s DPH / obdobie