AKTIVITY MŠ - plán aktivít na školský rok 2020/2021

Postavím si snehuliaka Zimná športová olympiáda Šarkaniáda Deň jablka Vo vianočnej pekárni Búdka pre vtáčika

Aktivity v šk. roku 2020/2021 (5 - 6 ročné deti)

» návšteva knižnice - LitPark

» poradenská a osvetová činnosť v spolupráci s CPPPaP Zuzkin park

» logopédia v MŠ v spolupráci s CŠPP (priebežne počas celého školského roka)

» spolupráca so ZŠ Užhorodská - otvorené hodiny

» spolupráca so ZŠ Gemerská - otvorené hodiny

» zapojenie sa do výtvarných súťaží a projektov

» predplavecký výcvik - Aqua centrum s.r.o.

» korčuľovanie - Aréna Sršňou Košice

» exkurzia "Kosit"

» spolupráca v krúžkovej činnosti s CVČ Popradská - Angličtina hrou, hudobno-pohybový krúžok, športovo-pohybový krúžok

» spolupráca s CVČ Kórejská - "Z každého rožka troška" - výchovný program

» spolupráca so SZŠ Kukučinová - aktivita zameraná na zdravú výživu

» Mestské lesy Košice - poznávacia vychádzka Hradová (lesná pedagogika)

» rozlúčka predškolákov s MŠ


Aktivity v šk. roku 2019/2020 (všetky triedy)

IX. - XII.

» Hudobné rozprávky a edukačné príbehy - Divadielko Slniečko, Ujo Ľubo a iné ponuky

» Ujo Ľubo - "O veľkej repe"

» Hýb sa, hýb sa, no tak nehanbi sa - minimaratón MŠ

» Leť môj šarkan fijú, fijú - šarkaniáda

» Farebná jeseň - poznávacia vychádzka na Hradovú, posilňovanie vzťahu detí k prírode aplikovaním lesnej pedagogiky spojenej so zberom jesenných prírodnín

» Gaštanko - poznávanie a tvorenie z prírodnín v okolí materskej školy, hry detí

» Jeseň pani bohatá - výstava detských prác k danej téme

» Deň jablka - zábava s pani Jeseňou (tvorivé dielne pre deti, športové aktivity, spojené s ochutnávkou a pesničkou o jabĺčku)

» Deň materskej školy (4. november) - EDRaŠ (tvorivé dielne so starkými, prezentácia ŠJ)

» Zábavná škôlka - hry a zábavné činnosti na školskom dvore, športové aktivity, kreslenie na chodník a iné

» Divadielko Slniečko - "Ako sa Ferko nestaral o svoje zdravie"

» Výstava detskej tvorivosti a fantázie z "Lega Dupla"

» Chorý medvedík - prezentácia práce záchranárov

» Na ceste si dávaj pozor - poznávanie dopravných prostriedkov, značiek, aktivita na školskom dvore

» Vianočný program s príchodom Mikuláša - "Usmievanka"

» Vo vianočnej pekárni - pečenie medovníčkov

» Vianočná besiedka - posedenie pri vianočnom stromčeku


I. - VI.

» Hudobné rozprávky a edukačné príbehy - ujo Ľubo, Divadlá Theátrum, Cililing, Slniečko a iné ponuky

» Divadlo Theátrum - pesničkál

» Divadlo Cililing - "Kocúr v čižmách"

» Dažďová kvapka - spoločná aktivita "Deň vody", sadenie stromčeka triedy, význam vody, cvičenie žabiek vo vode a iné

» Veľkonočné vajíčko - tvorivé dielne s rodičmi, program detí na školskom dvore, spoločné jarné piesne v kruhu "oslava a príchod Jari"

» Ujo Ľubo - "O zvieratkách na dvore"

» Hurá je to tu detský karneval - súťaživé a zábavné hry so šaškom Jaškom

» Šašo a kráľovstvo - edukačný príbeh divadielka Slniečka

» Biela zima - zimná športová olympiáda

» Postavím si snehuliaka - stavanie snehuliakov

» Búdka pre vtáčika - "bude zima, bude mráz, kam sa vtáčik kam schováš"

» Z rozprávky do rozprávky / Otvára sa moja knižka - výstava vyhotovenej knižky triedy, spojená s výstavou detských publikácii)

» Edukačno-náučná divadelná aktivita MŠ Miškovecká

» Šikovné deti - medzitriedne stretnutie (Mám básničku na jazýčku a Spievanky, spievanky)

» Deň Zeme - návšteva Kositu (22. apríl)

» Príchod pani Jari - starostlivosť o prírodu v areáli MŠ, sadenie kvetov

» Ježko Separko - aktivita zameraná na triedenie odpadu, výrobu kontajnerov, starostlivosti o životné prostredie, kreslenie na chodník

» Týždeň modrého gombíka

» Bola raz jedna hviezdička - návšteva planetária, Deň Slnka (3. máj)

» Hýb sa, hýb sa, no tak nehanbi sa - letná olympiáda (Európsky týždeň športu)

» Dobrý policajt odvahu má vždy - prezentácia práce policajtov

» Horí, horí idú hasiči - prezentácia práce hasičov

» Cesta okol sveta - popoludnie plné rodinnej pohody a prekvapení

» Naši malí záchranári v MŠ - prezentácia práce záchranárov a spolupráca s Červeným krížom

» Triedne aktívy - Deň matiek / Deň rodiny

» Čarovná farbička - výstava detských prác na tému "mama, slniečko sa zobudilo..."

» Krajina zábavkovo - oslava MDD, súťažné hry pre deti v spolupráci s RZ a zák. zástupcami

» Zdravý životný štýl - Svetový deň vody (22. marec)

» Medzinárodný deň mlieka (15. máj)

» Európsky týždeň športu (NAPPO)

» Návšteva Štátneho divadla Košice / Bábkového divadla Košice - prechádzka historickým centrom Košíc

» Mikrosvet - motýlia farma

» Koncoročný výlet - ZOO

» Zber papiera - celoročne