Pred nástupom do MŠ

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie podľa všeobecne platných podmienok vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 1. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
 1. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy. Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
 1. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok, v prípade voľnej kapacity po zápise a v priebehu roka v zmysle bodov 1, 2, 3,4.
 1. Mesto Košice, poskytuje rodičom detí, ktoré patria do rizikovej skupiny stravníkov a ich stravovanie vyžaduje osobitný prístup podľa  posúdenia ošetrujúceho lekára od septembra 2013 diétny stravovací systém v školskom stravovaní. Na Slovensku je príprava diétnych jedál pre školské deti priamo upravená v právnych predpisoch. Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. (ďalej len zákon) umožňuje pripravovať v školskej jedálni pre deti a žiakov diétne jedlá. V zmysle § 140 ods. 5 zákona diétne jedlá je možné pripravovať pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie.
 1. MŠ Miškovecká 20, KE poskytuje diétne stravovanie: šetriaca, bezgluténová(bezlepková ) diéta.
 1. V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné. Tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov a deti, ktoré si vyžadujú diétne stravovanie v materských školách, ktoré takéto stravovanie poskytujú.


Spôsob prijímania žiadostí a podmienky zápisu

 1. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe podanej žiadosti zákonného zástupcu nasledovne:
 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a zákonných zástupcov - na základe termínov a času zápisu
 • umiestnením žiadosti do poštovej schránky MŠ (sprístupnené a označené miesto s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení)
 • písomne poštou (zaslaním prihlášky na adresu MŠ Slovenskou poštou)
 • elektronickou formou prostredníctvom kontaktného formulára alebo zaslaním na e-mail: zapis @ msmiskovecka.sk
 1. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať / zaslať aj svoju žiadosť.
 1. Na základe rozhodnutia Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

b) ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 1. V prípade, že dieťa nemá rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, zákonný zástupca ho predloží riaditeľovi materskej školy dodatočne k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ aj s potvrdením o zdravotnom stave od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 1. Rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá materská škola do 30. júna 2020 - zákonným zástupcom bude rozhodnutie zaslané doporučenou poštou.

Úplná žiadosť obsahuje: správne vyplnenie žiadosti, dodatočné predloženie potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa - spôsobilosť navštevovať MŠ, ktorého súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní.

Tešíme sa na Vás :)


Mgr. Edita Ondíková
- riaditeľka MŠ

Foto 1 Foto 2 Foto 3