Oznamy pre rodičovPrevádzka školy od 03.05.2021

Prevádzka školy od 03.05.2021 (30.04.2021)

Vážení rodičia,

v zmysle aktualizovaných dokumentov „Návratu do škôl od 03.05.2021“ a „Vyhlášky ÚVZ SR“ Vám oznamujeme, že od 03.05.2021 nebudeme vyžadovať k nahliadnutiu negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o jeho výnimke, keďže sme červený okres v II. stupni varovania.

Naďalej ostáva v platnosti Vyhláška 175 o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest pri vstupe do priestorov školy respirátorom.

Zároveň pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni vrátane sviatkov a víkendov, zákonný zástupca dieťaťa predkladá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – k dispozícii aj v škole.

Pravidlá pre školy + vysvetlívky


V prípade ďalších zmien a nariadení Vás budeme informovať.


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Karanténa (COVID-19)

Karanténa (COVID-19) (30.04.2021)

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka 3. triedy (Včielky) prerušená od 01.05.2021 (sobota) do 13.05.2021 (štvrtok) z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (v kolektíve MŠ).

Nástup do materskej školy je 14.05.2021 (piatok) aj s lekárskym potvrdením.

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra k uplatneniu karanténnej OČR - obmedzte kontakty a sledujte zdravotný stav detí.

Ďakujeme za pochopenie.


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Opäť v materskej škole

Opäť v materskej škole (10.04.2021)

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 08.04.2021 sa s účinnosťou od 12.04.2021 obnovuje školské vyučovanie v príslušných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v zmysle usmernenia ministra školstva:

v materských školách pre všetky deti bez obmedzenia.

Rozhodnutie_ministra_z_8.4.2021

Naďalej však platí:

  • Vstup do budovy školy je povolený len osobám zaradeným do výnimky v zmysle § 1 ods. 2 a § 2 ods. 2, 5 vyhlášky ÚVZ SR č. 132/2021 (potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nesmie byť staršie ako 7 dní).
  • Dodržiavať vstup do budovy s respirátorom a dodržiavať R O R (respirátor, odstup, ruky – dezinfekcia).
  • Dodržiavať hygienicko–epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy.
  • Vyplniť a odovzdať tlačivo k nástupu dieťaťa, ktoré budete mať k dispozícii aj v šatniach tried, resp. si ich môžete vytlačiť a priniesť vyplnené:


Tešíme sa na všetky detičky :)


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Zmena VZN č.103 - zmena školného od 01.04.2021

Zmena VZN č.103 - zmena školného od 01.04.2021 (20.03.2021)

Vážení rodičia,

na základe Uznesenia z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 08.02.2021, ktoré už nadobudlo účinnosť, dochádza k zmene výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školským zariadeniach, ktorým zriaďovateľom je mesto Košice.

Od 01.04.2021 bude prispievať zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa = 20 €.

Výška príspevku bude jednotná pre všetky deti v zmysle legislatívnych východísk.

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

V zmysle § 28 ods. 6 školského zákona ostáva v platnosti, že príspevok sa neuhrádza za dieťa:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Počas núdzového stavu naďalej platí, že zákonný zástupca dieťaťa, ktorému nebolo umožnené navštevovať MŠ z dôvodu obmedzenej prevádzky, príspevok za daný mesiac neuhrádza.

Usmernenie - príspevok ZZ

Uznesenie_VZN_č. 103

Zmena_VZN_103_materiál_fin_p


S pozdravom,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Prevádzka od 8.3.2021

Prevádzka od 8.3.2021 (06.03.2021)

Vážení rodičia,

mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č.2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím ministra č.2021/10079:2-A1810 zo dňa 02.03.2021 v zmysle podmienok uvedených v uznesení vlády č. 122 a 123 z 28.02.2021, ako aj na základe odporúčania hlavného hygienika RÚVZ Košice a záverov zasadnutia krízového štábu mesta Košice konaného dňa 04.03.2021, vydáva:

usmernenie k prevádzke základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s účinnosťou od 08.03. 2021 do odvolania je organizácia prezenčného školského vyučovania nasledovná:

v materských školách len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Naďalej platí preukázanie sa negatívnym testom resp. potvrdením o výnimke pri vstupe zákonných zástupcov resp. nimi splnomocnenej osoby do priestorov školy (Vyhláška 47).

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti k nástupu od 08.03.2021.


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Otvorenie MŠ

Otvorenie MŠ - AKTUALIZÁCIA (02.03.2021)

Vážení rodičia,

mesto Košice na základe aktuálnych informácií z Ministerstva školstva SR Vám oznamuje, že až do piatka (5.3.2021) budú môcť všetky deti materských škôl a žiaci na 1. stupni základných škôl pokračovať v prezenčnej výučbe za rovnakých podmienok ako mali pri svojom nástupe do školy od pondelka (1.3.2021).


S pozdravom,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Karanténa (COVID-19)

Karanténa (COVID-19) - predĺženie (28.02.2021)

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka 4. triedy (Motýliky) prerušená od 25.02.2021 (štvrtok) do 10.03.2021 (streda) pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, a ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu home office z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (v kolektíve MŠ).

Nástup do materskej školy pre tieto deti je 11.03.2021 (štvrtok) aj s lekárskym potvrdením.

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra k uplatneniu karanténnej OČR - obmedzte kontakty a sledujte zdravotný stav detí.

Ďakujeme za pochopenie.


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Otvorenie MŠ

Otvorenie MŠ (25.02.2021)

Vážení rodičia,

na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ od 1.3.2021 bez obmedzení obnovuje školské vyučovanie: v materských školách, základných školách na prvom stupni, obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj, obnovuje prevádzku školských klubov detí, zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode; za podmienok uvedených v materiáli „Návrat do škôl 2021“ a príslušných príloh.

Podrobné informácie nájdate tu

Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca

Vyhláška 47


S pozdravom,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Karanténa (COVID-19)

Karanténa (COVID-19) (24.02.2021)

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka 4. triedy (Motýliky) prerušená od 25.02.2021 (štvrtok) do 03.03.2021 (streda) pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry, a ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu home office z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (v kolektíve MŠ).

Nástup do materskej školy pre tieto deti je 04.03.2021 (štvrtok) aj s lekárskym potvrdením.

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra k uplatneniu karanténnej OČR - obmedzte kontakty a sledujte zdravotný stav detí.

Ďakujeme za pochopenie.


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Otvorenie MŠ pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (COVID-19)

Otvorenie MŠ pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (COVID-19) (07.02.2021)

Vážení rodičia,

na základe odporúčania RÚVZ so sídlom v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice a odporúčania Krízového štábu mesta Košice sa na území mesta neobnovuje prevádzka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s výnimkou materských škôl, školských klubov detí určených pre zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ a s výnimkou zariadení školského stravovania a špeciálnych výchovných zariadení.


Príkaz primátora mesta č. 8/2021 na vykonanie záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie


Výpis z uznesenia bezpečnostnej rady okresu Košice č.4


Naďalej platí preukázanie sa negatívnym testom resp. potvrdením o výnimke pri vstupe zákonných zástupcov resp. nimi splnomocnenej osoby do priestorov školy (ciastka_8_2021-1.pdf), (ciastka_8_2021-1.pdf) a (ciastka_19_2021.pdf)

V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.


Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole - FEBRUÁR 2021

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac február 2021 uhrádzajú len rodičia detí, ktoré navštevujú zariadenie na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Košice.


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Otvorenie MŠ pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (COVID-19)

Otvorenie MŠ pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry (COVID-19) (18.01.2021)

Vážení rodičia,

prevádzka MŠ Miškovecká 20 bude v týždni od 18.01.2021 do 22.01.2021 naďalej prebiehať len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu home office.

V prípade ďalších zmien Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.


Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole - JANUÁR 2021

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac január 2021 uhrádzajú len rodičia detí, ktoré navštevujú zariadenie na základe rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Košice.


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Otvorenie MŠ

Otvorenie MŠ (01.11.2020)

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že prevádzka materskej školy je obnovená od 02.11.2020 (pondelok).

Pri nástupe je potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezinfekčnosti - viď. príloha (alebo Vám ho poskytnú triedne učiteľky pri nástupe).

Zároveň Vás chceme poprosiť, ak sa vo Vašej rodine (u osoby žijúcej v spoločnej domácnosti) vyskytol pozitívny prípad na COVID-19, na dieťa sa vzťahuje povinná karanténa, aby ste to nahlásili triednym učiteľkám alebo riaditeľovi školy.

Po ukončení karantény dieťa môže nastúpiť do MŠ iba s lekárskym potvrdením!

Ďalej Vás chceme poprosiť, aby ste dodržiavali nariadenia ÚVZ SR a vyhlášku ÚVZ SR z 30.10.2020 - viď. príloha a Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania - viď. príloha.


OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY A O VÝNIMKÁCH ZO ZÁKAZU VSTUPU DO OBJEKTU
(MŠVVaŠ SR)


Ďakujeme.


S pozdravom,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Karanténa (COVID-19)

Karanténa (COVID-19) (24.10.2020)

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach bude prevádzka Materskej školy Miškovecká 20 prerušená od 26.10.2020 (pondelok) do 29.10.2020 (štvrtok) z dôvodu karanténnych opatrení pre výskyt COVID-19 v zariadení (v kolektíve MŠ) a 30.10.2020 (piatok) na základe rozhodnutia zriaďovateľa.

Nástup do materskej školy je 02.11.2020 (pondelok). V prípade zmien Vás budeme informovať.

Prosím dodržiavajte hygienicko-epidemiologické nariadenia (karanténa), kontaktujte Vášho pediatra k uplatneniu karanténnej OČR - obmedzte kontakty a sledujte zdravotný stav detí.

Ďakujeme za pochopenie.


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Začiatok školského roka 2020/2021

Začiatok školského roka 2020/2021 (16.08.2020)

Vážení rodičia,

letné prázdniny onedlho končia a na dvere nám klope nový školský rok, v ktorom sa opäť stretneme s Vami a Vašimi deťmi v našej materskej škole. Niektorí z Vás k nám prídu po prvýkrát, iní sa vrátia k svojim hračkám, kamarátom a pani učiteľkám.

Tešíme sa na Vás všetkých 02.09.2019 (streda) :)

Bližšie informácie ohľadom prevádzky v čase pandémie COVID-19 Vám upresníme v priebehu ďalších týždňov. Ďakujeme za pochopenie.


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠ

Otvorenie MŠ

Otvorenie MŠ (13.06.2020)

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že nástup do MŠ je možný od 15.6.2020 (pondelok) za stanovených preventívnych a hygienických opatrení.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Zahrajme sa na školu

Zahrajme sa na školu (18.04.2020)

Milí rodičia,

chcem Vám v prvom rade poďakovať za Vašu spoluprácu s pani učiteľkami, pani učiteľkám za ich pracovitosť a detičkám za ich šikovnosť a usilovnosť :). Prinášame Vám zopár stránok odkiaľ môžete prostredníctvom PC, tabletov a pod. čerpať námety na hru s deťmi počas týchto dní.

AKTIVITY PRE DETI

Prajem Nám všetkým pevné zdravie.

Pani riaditeľka :)

Pomoc CPPPaP pre školy

Pomoc CPPPaP pre školy (18.04.2020)

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia.

Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potreby pomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor.

Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice cez e-mail:

Kontaktný e-mail: trebunakova.centrum@gmail.com
v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod.

Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situácie a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.
a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

Pozastavenie poplatkov v MŠ - COVID-19

Pozastavenie poplatkov v MŠ - COVID-19 (03.04.2020)

Príspevok rodičov na činnosť MŠ (Školné – Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice) a CVČ:

mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR a v súlade s rozhodnutím ministra školstva o prerušení prevádzky školských zariadení od 30.3.2020 do odvolania rozhodlo, že zákonní zástupcovia detí a žiakov počas doby prerušenia školského vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení nebudú uhrádzať:

  • príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
  • príspevok na činnosť centra voľného času – krúžková činnosť

Preto žiadame rodičov, aby prerušili trvalé príkazy na platby od apríla. Ďakujeme.

Prerušená prevádzka MŠ - COVID-19

Prerušená prevádzka MŠ - COVID-19 (26.03.2020)

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Miškovecká 20 Košice oznamuje, že na základe rozhodnutia krízového štábu SR bude prevádzka materskej školy prerušená od 30.03.2020 do ODVOLANIA z dôvodu opatrení pred "Koronavírusom COVID-19".

V prípade ďalších zmien a nariadení Vás budeme informovať.

Milí rodičia, prinášame Vám zopár stránok odkiaľ môžete prostredníctvom PC, tabletov a pod. čerpať námety na prácu s deťmi počas týchto dní:

AKTIVITY PRE DETI

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

Domáce aktivity - COVID-19

Domáce aktivity - COVID-19 (21.03.2020)

Vážení rodičia,

prinášame Vám pár tipov na aktivity s Vašimi deťmi počas zatvorenia MŠ pre COVID-19:

https://www.detsky-web.cz

http://www.hrkalka.sk

http://www.omalovanky.sk/aktivity-pre-deti/predskolske-aktivity

https://www.najprvdeti.sk

https://nasedeticky.sk/kategoria/predskolaci/

https://nasedeticky.sk/kategoria/tvorime-s-detmi/pre-najmensich/

https://eduworld.sk/cl/66/rodicia-predskolakov/aktivity-a-hry-pre-deti

http://sk.sheeplive.eu/

http://planetavedomosti.iedu.sk/

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne/eyc/eyc-n-0001

https://viki.iedu.sk/landingZatvorenie MŠ - COVID-19

Zatvorenie MŠ - COVID-19 (14.03.2020)

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Miškovecká 20 Košice oznamuje, že na základe rozhodnutia vlády SR a zasadnutia krízového štábu MESTA KOŠICE bude prevádzka materskej školy prerušená od 13.03.2020 do 27.03.2020 z dôvodu opatrení pred "Koronavírusom COVID-19".

Materská škola by mala byť v prevádzke od 30.03.2020 (pondelok).

V prípade ďalších zmien a nariadení Vás budeme informovať.Usmernenie COVID-19

Usmernenie COVID-19 (08.03.2020)

Vážení rodičia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva usmernenia pre školy a školské zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19, ktoré sú dostupné v nasledujúcich odkazoch:

usmernenie MŠVVaŠ SR - preventívne opatrenia.pdf

usmernenie MŠVVaŠ SR - preventívne opatrenia-č-2.pdf

usmernenie MŠVVaŠ SR - preventívne opatrenia-č-3.pdf

Materská škola - Miškovecká 20, 040 11 Košice, sa riadi usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky, Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Usmernením mesta Košice a Oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice, ktoré zahŕňa:

- zabezpečiť mydlá a jednorazové utierky do tried a sociálnych zariadení,
- hygienu priestorov zabezpečovať podľa schválených prevádzkových poriadkov,
- sprísniť celkovú dezinfekciu školy alebo školského zariadenia (najmä spoločné priestory, sociálne zariadenia, kľučky na dverách atď.),
- zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov,
- sledovať zdravotný stav detí, v prípade, že sa u dieťaťa vyskytnú príznaky ochorenia, bezodkladne telefonicky kontaktovať zákonného zástupcu dieťaťa a vylúčiť ho z kolektívu, pokiaľ nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu,
- ak sa u zamestnanca školy vyskytnú príznaky ochorenia, okamžite ho vylúčiť z kolektívu, navštíviť lekára pokiaľ nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu,
- v prípade, že sa ochorenie prejaví u osôb po návrate zo zahraničia alebo po kontakte s človekom s pozitívnou cestovateľskou anamnézou nenavštevovať lekára, zabezpečiť izoláciu doma a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ v Košiciach.

Vaše otázky môžete adresovať epidemiológom aj prostredníctvom e-mailu: novykoronavirus@uvzsr.sk alebo aj na linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841.

Prosíme všetkých rodičov o mimoriadnu spoluprácu a zodpovednosť!

Chrípka útočí v plnej sile

Chrípka útočí v plnej sile (10.02.2020)

Vážení rodičia,

z dôvodu vysokej chorobnosti bude od 11.02. do 16.02.2020 z rozhodnutia RÚVZ naša Materská škola zatvorená. V plnej prevádzke bude fungovať opäť od pondelka 17.02.2020.

Všetkým deťom prajeme skoré uzdravenie :)Zatvorenie MŠ

Zatvorenie MŠ (04.02.2020)

Vážení rodičia,

z dôvodu vysokej chorobnosti bude od 05.02. do 09.02.2020 z rozhodnutia RÚVZ naša Materská škola zatvorená. V plnej prevádzke bude fungovať opäť od pondelka 10.02.2020.

Všetkým deťom prajeme skoré uzdravenie :)Zatvorenie MŠ

Zatvorenie MŠ (27.11.2019)

Vážení rodičia,

z dôvodu vysokej chorobnosti bude od 28.11. do 02.12.2019 z rozhodnutia RÚVZ naša Materská škola zatvorená. V plnej prevádzke bude fungovať opäť od utorka 03.12.2019.

Všetkým deťom prajeme skoré uzdravenie :)Súťaž - Zaslúži si BAUMIT

Súťaž - Zaslúži si BAUMIT (26.09.2019)

Vážení rodičia,

podporte, prosím, našu materskú školu v súťaži o nové interiérové omietky Baumit Klima, ktoré zabezpečujú prirodzenú reguláciu vlhkosti, a tým chránia dýchacie cesty pred pôsobením plesní.

Hlasujte a zvýšte šancu na výhru - na postup k porote je potrebných 150 hlasov.

Ďakujeme :)

Vaše detiJesenná brigáda 2019

Jesenná brigáda 2019 (18.09.2019)

Vážení rodičia,

dňa 24.9.2019 (utorok) o 15:30 sa uskutoční brigáda - natieranie a úprava altánku a dokončenie detského záhradného nábytku (lode). Kto môže nech, prosím, donesie akumulátorový skrutkovač.

Ďakujeme za pomoc.


S pozdravom,

Vaše detiPlenárna schôdza 2019

Plenárna schôdza 2019 (03.09.2019)

Vážení rodičia,

dňa 11.9.2019 (streda) sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov v priestoroch 1. triedy o 15:00 k organizácií nového školského roka 2019/2020.

Po nej budú v jednotlivých triedach triedne aktívy s pani učiteľkami. Vaša účasť je potrebná.


S pozdravom,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠZačiatok školského roka 2019/2020

Začiatok školského roka 2019/2020 (02.08.2019)

Vážení rodičia,

letné prázdniny onedlho končia a na dvere nám klope nový školský rok, v ktorom sa opäť stretneme s Vami a Vašimi deťmi v našej materskej škole. Niektorí z Vás k nám prídu po prvýkrát, iní sa vrátia k svojim hračkám, kamarátom a pani učiteľkám.

Tešíme sa na Vás všetkých 02.09.2019 od 06:00 :)


S úctou,

Mgr. Edita Ondíková - riaditeľka MŠRozhodnutia o predprimárnom vzdelávaní

Rozhodnutia o predprimárnom vzdelávaní (07.06.2019)

Vážení rodičia,

oznamujeme zákonným zástupcom detí, ktorí podali žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020, že termín prevzatia rozhodnutia je od 10.06.2019 do 13.06.2019 v riaditeľni MŠ.

Tešíme sa na všetky nové deti :)Letné prázdniny 2019

Letné prázdniny 2019 (01.04.2019)

Vážení rodičia,

počas tohtoročných letných prázdnin bude od 01. júla do 26. júla naša Materská škola zatvorená. V plnej prevádzke bude fungovať opäť od pondelka 29. júla.

Náhradná MŠ počas tohto obdobia bude MŠ Turgenevova 7, Košice.

Všetkým deťom prajeme pekné prázdniny plné zážitkov :)Zápis do MŠ

Zápis do MŠ (15.02.2019)

Vážení rodičia,

dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi školy. Žiadosť o predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca vyzdvihne osobne v MŠ alebo si ju môže stiahnuť z webovej stránky MŠ.

Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Zápis detí.

Tešíme sa na všetky nové deti :)Zatvorenie MŠ

Zatvorenie MŠ (11.02.2019)

Vážení rodičia,

z dôvodu vysokej chorobnosti bude od 12. do 15. februára z rozhodnutia RÚVZ naša Materská škola zatvorená. V plnej prevádzke bude fungovať opäť po jarných prázdninách od pondelka 25. februára.

Všetkým deťom prajeme skoré uzdravenie a pekné prázdniny :)Karneval v MŠ

Karneval v MŠ (07.02.2019)

Vážení rodičia,

február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Inak tomu nebude ani v našej MŠ. Triedy sa 11. februára rozjasnia farebnými girlandami a balónmi a naplnia sa prekrásnymi maskami.

Tešíme sa na všetky deti a ich rôznorodé masky :)Zatvorenie MŠ

Zatvorenie MŠ (29.01.2019)

Vážení rodičia,

z dôvodu vysokej chorobnosti bude od 30. januára do 3. februára z rozhodnutia RÚVZ naša Materská škola zatvorená. V plnej prevádzke bude fungovať opäť od pondelka 4. februára.

Všetkým deťom prajeme skoré uzdravenie :)Ľudové zvyky a tradície

Verejné hlasovanie (25.12.2018)

Vážení rodičia,

podporte, prosím, našu materskú školu a hlasujte vo verejnom hlasovaní za projekt "Ľudové zvyky a tradície" pre získanie finančného daru na zakúpenie ľudových krojov pre našich škôlkarov.

Priebežný stav hlasovania nájdete tu.

Ďakujeme :)