COVID-19 Bezpečnostné opatrenia na školský rok 2020/2021

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE RODIČOV

Bezpečnostné opatrenia na školský rok 2020/2021

Vážení rodičia

Materská škola Miškovecká 20 Košice po prvýkrát otvorila brány školy v roku 1972. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od 3 - 6 rokov a deti s OPŠD. Kolektív školy je 19-členný (11 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov). Spoločne svojím pôsobením vytvárajú prostredie plné lásky, starostlivosti, priateľstva s rešpektovaním jedinečnosti každého dieťaťa a akceptovaním zmien a jeho potrieb v ďalšom rozvoji.

Pevne verím, že život v našej MŠ ostane pre deti milou spomienkou na krásne prežité detstvo.


Mgr. Edita Ondíková
- riaditeľka MŠ

  • Aktivity a projekty

    Usilujeme sa o vytváranie celého komplexu optimálnych podmienok (aktivity, projekty, prostredie...) pre každé dieťa v snahe zabezpečiť dosiahnutie jeho osobného maxima.

  • Informačné technológie

    Vytvárame podmienky na rozvíjanie digitálnych technológií a schopností detí v oblasti počítačovej gramotnosti, práce s informačno-komunikačnými technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese

  • Rodičovské združenie pri MŠ

    Hlavnou úlohou a náplňou RZpMŠ je napomáhať rozvoju školy a spolupracovať s učiteľmi a vedením školy vo všetkých oblastiach na pomoc rozvoja našim deťom.

Niečo o nás

V súčasnosti je škola 5-triedna s kapacitou 96 detí. Poskytuje predprimárne vzdelávanie pre deti od 3 - 6 rokov a deti s OPŠD. Ak to kapacita dovoľuje, tak aj deťom od 2 rokov. Kolektív školy je 19-členný (11 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov). Spoločne svojím pôsobením vytvárajú prostredie plné lásky, starostlivosti, priateľstva s rešpektovaním jedinečnosti každého dieťaťa a akceptovaním zmien a jeho potrieb v ďalšom rozvoji. Pokračuje v tradíciách od jej založenia, rozširuje poznatkový systém a emocionalitu detí o regionálne prvky, tradície a ľudové zvyky.
V rámci napĺňania stanovených cieľov školy, okrem zriaďovateľa, významne prispieva k jej kvalitnému rozvoju dlhoročná spolupráca s MČ Košice - Juh.
Materská škola svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť realizuje na základe školského vzdelávacieho programu "Poďme sa spolu hrať a spoznávať", kde hra je najprirodzenejšou činnosťou, prostredníctvom ktorej dieťa získava do vlastného vedomia obrovské množstvo podnetov, poznatkov a skúseností.